DREAM THEATER - Wither Wither   EP [29:00]

Seznam skladeb:
01. Wither (Album Version) [5:25]
02. Wither (Piano Version) [5:07]
03. Wither (John Petrucci Vocal Demo) [5:24]
04. The Best of Times [13:04]
     (Mike Portnoy Vocal Demo)

Nahráli:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Jordan Rudess - Keyboards
Mike Portnoy - Drums & Percussion
John Myung - Bass Guitars

Music & Text: Petrucci
Music & Text: Petrucci
Music & Text: Petrucci

Music: DT, Text: Portnoy


Nahráno a mixováno:
Avatar Studios, New York City
říjen 2008 - březen 2009

Vyšlo: 15. září 2009

Zpět... Wither

Let it out, let it out
Feel the empty space
So insecure
Find the words
And let it out

Staring down, staring down
Nothing comes to mind
Find the place
Turn the water into wine

But I feel I'm getting nowhere
And I'll never see the end

So I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I break down
And let the story guide me

Turn it on Turn it on
Let the feelings flow
Close your eyes
See the ones you used to know

Open up open up
Don't struggle to relate
Lure it out
Help the memory escape

Still this barrenness consumes me
And I feel like giving up

So I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I break down
And let the story guide me
I wither
And give myself away

Like reflections on the cage
The world's want to create

I drown in hesitation
My words come crashing down
And all my best creations
Burn into the ground
The thought of starting over
Leaves me paralysed

Tear it out again
Another one that got away

I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear

I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I break down
And let the story guide me
I wither
And give myself away

Like relflections on the cage
The world's want to create

The worlds which you create
Let it out let it out
Zpět... Uvadám

Nech to být, nech to být
Cítíš tu prázdnotu
Jsi tak nejistý
Najdi slova
A nech to být

Strnule hledíš, jen hledíš
Na nic nemyslíš
Najdi to místo
Obrať vodu ve víno

Ale cítím, že jsem se dostal někam
Kde nikdy nedohlédnu konce

Tak uvadám
A obětuji se bezmocně
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje
Hroutím se
A nechávám se vésti příběhem

Tak to zapni, zapni to
Nech pocity proudit
Blízko tvých oči
Podívej se na lidi, zvykáš si znát je

Otevři je, otevři je
Nebojuj s tím líčením
Vylákej je
Pomoz vzpomínkám uniknout

Ticho této sterility mne zahubí
A já cítím, jak podléhám

Tak uvadám
A obětuji se bezmocně
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje
Hroutím se
A nechávám se vésti příběhem
Ochabuji
A nechám se vést pryč

Jako odrazy na kleci
Svět potřebuje, aby byl stvořen

Utápím se v rozpacích
Má přicházející slova se srážejí
A všechny mé nejlepší výtvory
Vypaluji do půdy
Myšlenka začíná působit
, Opouští mě strnulost

Rozškubej to znovu
Jen jediný může uniknout

Tak uvadám
A obětuji se bezmocně
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje

Tak uvadám
A obětuji se bezmocně
Poddávám se
A všechno se rozjasňuje
Hroutím se
A nechávám se vésti příběhem
Ochabuji
A nechám se vést pryč

Jako odrazy na kleci
Svět potřebuje, aby byl stvořen

Slova, která stvoříš
Nech je být, nech je být
Zpět... The Best of Times

Remember days of yesterday
How it flew so fast
The two score and a year we had
I thought would always last

The summer days and west coast dreams
I wished they never end
A young boy and his father
Idol and best friend

I'll always remember
Those were the best of times
A lifetime together
I'll never forget

The morning shows on the radio
The Case of the Missing Dog
Lying on the pillows of the old 812
Watching Harold and Maude

The record shops, the stickball fields
My home away from home
And when we weren't together
The hours on the phone

I'll always remember
Those were the best of times
I'll cherish that forever
The best of times

But then came the call
Our lives changed forever more
"You can pray for a change
But prepare for the end..."

The fleeting wings of time
Flying through each day
All the things I should've done
But time just slipped away
Remember seize the day

Life goes by in a blink of an eye
With so much left to say

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit lit my life each day

Thank you for the inspiration
Thank you for the smiles
All the unconditional love
That carried me for miles
It carried me for miles

But most of all thank you for my life

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit lit my life each day

My heart is bleeding bad
But I'll be okay
Your spirit lit my life each day

In Loving Memory of Howard Portnoy 1940 - 2009
Zpět... Nejlepší časy

Zapamatuj si dny od včerejška
Jak to tak rychle uběhlo
Dva zářez a rok my měl
Domníval jsem se, že byly vždy poslední

Létní dny a snění na západním pobřeží
Přál jsem si, aby nikdy neskončily
Mladík a jeho otec
Vzor a nejlepší přítel

Budu si je vždycky pamatovat
To byly totiž nejlepší časy
Společného života
Které nikdy nezapomenu

Ránem ohlásili v rádiu
Případ pohřešovaného psa
Leželi jsme na poduškách staré 812
A koukali se na Harold a Maude

Rekordní nákupy, Stickballová pole
Můj dům daleko od domova
A když jsme nebyli spolu
Byly to hodiny po telefonu

Budu si je vždycky pamatovat
To byly totiž nejlepší časy
Budu je opatrovat, aby navěky
Byly nejlepšími časy

Ale pak přišlo volání
Naše životy se změnily navždycky
"Mužeš se modlit, abys to změnil
Ale připrav se na konec..."

Prchavá křídla času
Létají skrze každý den
Všechny věci, které jsem dělával
Ale časem právě proklouzly pryč
Zapamatuj si uchopit den

Život plyne mrknutím oka
S tím mnoho opouštíme, co jsme říkali

To byly totiž nejlepší časy
Promeškám tyto dny
Tvůj duch osvítí můj život každý dnem

Děkuji ti za inspiraci
Děkuji ti za úsměv
Za všechnu bezvýhradnou lásku
Která mě přenášela přes míle
Přenášela mě přes míle

Ale nejvíce ze všeho ti děkuji za svůj život

To byly totiž nejlepší časy
Promeškám tyto dny
Tvůj duch osvítí můj život každý dnem

Mé srdce krvácí
Ale bude to v pořádku
Tvůj duch osvítí můj život každý dnem

Láskyplná vzpomínka na Howarda Portnoye 1940 - 2009

Nahoru Domů
Made by 
©  2009 
Menu Poslední aktualizace: