DREAM THEATER - TVELWE-STEP SUITE TVELWE-STEP SUITE (imaginární album)


 SEZNAM SKLADEB:
THE GLASS PRISON [13:52]
          I. Reflection
        II. Restoration
       III. Revelation
THIS DYING SOUL [11:28]
       IV. Reflections of Reality
         (Revisited)
         V. Release
THE ROOT OF ALL EVIL [8:07]
        VI. Ready
       VII. Remove
REPENTANCE [10:43]
      VIII. Regret
        IX. Restitution
THE SHATTERED FORTRESS [12:49]
         X. Restraint
        XI. Receive
       XII. Responsible
Celkový čas: [56:59]
 AUTOŘI SKLADEB:
Music: Pe+Po+Ru+M
Text: Petrucci


Music: Pe+Po+Ru+M
Text: Portnoy


Music: Pe+Po+Ru+M
Text: Portnoy

Music: Pe+Po+Ru+M
Text: Portnoy

Music: Pe+Po+Ru+M
Text: Portnoy


THE GLASS PRISON

I. Reflection

Cunning, Baffling, Powerful
Been beaten to a pulp
Vigorous, Irresistable
Sick and tired and laid low
Dominating, Invisible
Black-out, loss of control
Owerwhelming, Unquenchable
I'm powerless, have to let go

I can't escape it
It leaves me frail and worn
Can no longer take it
Senses tattered and torn

Hopeless surrender
Obsession's got me beat
Losing the will to live
Admitting complete defeat

Fatal Descent
Spinning around
I've gone too far
To turn back round

Desperate attempt
Stop the progression
At any length
Lift this obsession

Crawling to my glass prison
A place where no one knows
My secret lonely world begins

So much safer here
A place where I can go
To forget about my daily sins

Life here in my glass prison
A place I once called home
Fall in nocturnal bliss again

Chasing a long lost friend
I no longer can control
Justt waiting for this hopelessness to end

II. Restoration

Run - fast from the wreckage of the past
A shattered glass prison wall behind me
Fight - past walking through the ashes
A distant oasis before me

Cry - desperate crawling on my knees
Begging God to please stop the insanity
Help me - I'm trying to believe
Stop wallowing in my own self pity

"We've been waiting for you my friend
The writing's been on the wall
All takes is a little faith
You know you're the same as us all"

Help me - I can't break out this prison all alone
Save me - I'm drowning and I'm hopeless on my own
Heal me - I can't restore my sanity alone

Enter the door
Desparate
Fighting no more
Help me restore
To my sanity
At this temple of hope

I need to learn
Teach me how
Sorrow tio burn
Help me return
To humanity
I'll be fearless and thorough
To enter this temple of hope

Believe
Transcend the pain
Living the life
Humility
Opened my eyes
This new odyssey
Of rigorous honesty

Serenity
I never knew
Soundness of mind
Helped me to find
Courage to change
All the things that I can

"We'll help you perform this miracle
But you must set your past free
You dug the hole, but you can't bury your soul
Open your mind and you will see"

Help me - I can't break out this prison all alone
Save me - I'm drowning and I'm hopeless on my own
Heal me - I can't restore my sanity alone

III. Revelation

Way off in the distance i saw a door
I tried to open
I tried forcing with all of my will and still
The door wouldn't open

Unable to trust in my faith
I turned and walked away
I looked around, felt a chill in the air
Took my will and turned it over

The glass prison which once held me is now gone
A long lost fortress
Armed only with liberty
And the key of my willingness

Fell down on my knees and prayed
"Thy will be done"
I turned around, saw a light shining through
The door was wide open
SKLENĚNÉ VĚZENÍ

I. Odlesk

Prohnaný, zmatený, posilněný
Byl rozdrcen na padr
Temperamentní, neodolatelný
Nemocen a unaven, propadlý na dno
Panovačný, neviditelný
Se ztrátou vědomí, bez kontroly
Ohromný, nenasytný
Nemám sílu, abych mohl jít

Nemohu tomu uniknout
Slábnu a jsem vyčerpán
Cožpak to lze déle vydržet
Smysly rozedrány a rozpolceny

Beznadějná kapitulace
Posedlost mě ubíjí
Propásl jsem možnost žít
Přiznávám, že jsem úplně poražen

Osudový pád
Zapřádá mě kolem
Zašel jsem příliš daleko
Je pozdě na návrat

Beznadějně se pokouším
Zastavit ten pád
Nezastavím se před ničím
Ta posedlost mne povznáší

Plížím se k mému skleněnému vězení
Na místo, o kterém nikdo neví
Kde začíná můj tajný osamělý svět

Je zde mnohem bezpečněji
Místo, kam mohu jít
Zapomenout na své denní hříchy

Žiji ve svém skleněném vězení
V místě, které jsem jednou nazval domovem
Propadám se znovu v noční blaženosti

Pronásleduji dlouho ztraceného přítele
Již se dlouho neovládám
Jenom čekám, jak to zoufalství ukončit

II. Náprava

Utíkej - zbav se rychle zbytku minulosti
Z rozbitého skla vězeňské zdi za sebou
Bojuj - minulost tě provází skrze popel
Vzdálené oázy někde přede mnou

Křič - beznaděj se plazí v mém klínu
Žádám Boha, prosím, ať zastaví to šílenství
Pomoz mi - pokouším se tomu uvěřit
že zastaví návaly né vlastní sebelítosti

"Čekali jsme tě, můj příteli
Bylo napsáno na zdi
Co všichni vzbuzují, je malá víra
Víš, že jsi stejný jako my všichni"

Pomozte mi - nemohu překonat vězení úplně sám
Zachraňte mě - topím se a jsem ze sebe zoufalý
Vyléčte mě - sám si klid duše nevrátím

Vejdi do dveří
Zoufalče
Již více nebojuj
Pomozte mě vzkřísit
Pro klid mé duše
V tomto chrámu naděje

Se musím naučit
Naučte mě jak
Spálit smutek
Pomozte mi vrátit se
K lidem
Budu nebojácný a svědomitý
Abych vstoupil do chrámu naděje

Věřím
Že překonám bolest
A budu žít
V pokoře
S otevřenýma očima
Tu novou odyseu
Úzkostlivé čestnosti

Klid
Jsem nikdy nezažil
Klid duše
Pomozte mi jej najít
Odvaha změnit
Všechny věci, které mohu

"Pomůžeme ti provést ten zázrak
Ale musíš se uvolnit od minulosti
Vyhloubil jsi jámu, ale nemůžeš pohřbít svoji duši
Otevři svou mysl a prozřež

Pomozte mi - nemohu překonat vězení úplně sám
Zachraňte mě - topím se a jsem ze sebe zoufalý
Vyléčte mě - sám si klid duše nevrátím

III. Zjevení

Cestou pryč jsem v dálce spatřil dveře
Zkoušel jsem je otevřít
Zkoušel jsem je vypáčit celou svou vůli a stále
Dveře nešlo otevřít

Neschopen spoléhat na svoji víru
Otočil jsem se a šel pryč
Díval jsem se kolem, ucítil jsem mrazení v povětří
Uchopil jsem svoji víru a vrátil se je otevřít

Skleněné vězení, které mě kdysi drželo, je již zbořeno
Dlouho ztracená pevnost
Vyzbrojená pouze moji volností
A klíčem mojí ochoty

Padl jsem na kolena a prosil
"Tvá vůle byla překonána"
Otočil jsem se a spatřil světlo, jak prosvítá
Skrze široce otevřené dveře
Nahoru THIS DYING SOUL
[Myung, Petrucci, Portnoy and Rudess / Portnoy]

IV. Reflections of Reality (Revisited)

Hello, Mirror - so glad to see your my friend
   it's been a while
Searching Fearless - where do I begin to heal
   this wound of sef-denial?

Face yourself man!
Brace yourself and trace your hell back

You've been blinded, living life a one-way
   cold existence all the while
Now it's time to stane the problem right
   between the eyes you long lost child

I wanna feel your body breaking
Wanna feel your body breaking and shaking
   and left in the cold
I want to heal your conscience making a
   change to fix this dying soul

Born into this world a broken home
Surrounded by love yet all alone
Forced into a life that's split in two
A mother and a father both pulling you

Then you had to deal with loss and death
Everybody thinking they know best
Coping with this shit at such an age
Can only fill a kid with pain an rage

Family disease pumped through your blood
Never had the chance you thought you could
Running all the while with no escape
Turning all that pain into blame and hate

Living on your own by twenty one
Not a single car and having fun
Consuming all the life in the front of you
Burning out the fuse and smoking the residue

Possessive obsessions selfish childish games
Vengeful resements
Passing all the blame

Living out a life of decadence
Acting without thought of consequence
Spreading all your lies from coast to coast
While spitting on the ones that matter most

Running power mad with no control
Fighting for the credit they once stole
No one can ever tell you what to do
Ruling other's lives while they can't stand
   the thought of you

A living reflection seen from miles away
A hopeless affliction having run astray

I wanna feel your body breaking
Wanna feel your body breaking and shaking
   and left in the cold
I want to heal your conscience making a
   change to fix this dying soul

Now that you can see all you have done
It's time to take that step into the kingdom
All your sins will only make you strong
And help you break right through the prison wall

V. Release

Come to me my friend (Listen to me)
I'll help this torture end (Help to set me free)
Let your ego go (I can't carry this load)
You can't go through this alone
   (I feel so hopeless and exposed)

You'll find your peace of mind
   (Give me some direction)
You can no longer hide
   (Break out of this isolation)
Let humility (Openess, honesty)
And become what you can be
   (A healing tranquility)

Help me
Save me
Heal me
I can't break out of this prison all alone

These tormenting ghosts of yesterday
Will vanish when exposed
You can't hold onto your secrets
They'll only send you back alone

Your fearless admissions
Will help expel your destructive obsessions
With my help I know you can
Be at one with God and man

Hear me
Believe me
Take me
I'm ready to break right through this
   prison wall
Nahoru TAHLE UMÍRAJÍCÍ DUŠE
[Myung, Petrucci, Portnoy a Rudess / Portnoy]

IV. Odrazy reality (Upravené)

Haló, Zrcadlo - je potěšitelné, dívat se na tebe, můj příteli
   bylo to zatímco
Pátral jsi beze strachu - kde mám začít hojit
   toto zranění ze sebezapření?

Pohlédni sám na sebe člověče!
Zapři se mocně a odhal své peklo pozpátku

Býval jsi slepý a žil velmi jednoduše
   chladná existence všeho zatímco
Teď je čas podívat se na problém opravdově
   mezi očima toužíš po zbloudilém dítěti

Přával jsem si cítit tvoje tělo zlomené
Přával cítit tvé tělo zlomené a třesoucí
   a opustit je v chladu
Přál si léčit tvé svědomí tvořením
   změn, abych upevnil tu tvou umírající duši

Zrozen do tohoto světa rozbitého domova
Obklopen láskou nicméně opuštěn
Přinucen k životu, který je rozpolcen na dva
Matka a otec, oba se o tebe tahají

Pak jste se museli vypořádat se ztrátou a se smrtí
Každý si myslí, že to ví nejlépe
Skrytí za tou sračkou v tomhle věku
Mohou naplnit dítě bolestí z hněvu

Rodinná nemoc přečerpává tvoji krev
Nikdy jsi neměl šanci, myslet si že bys mohl
Prožít všechny chvíle bez ani jednoho úniku
Obklopen vším tím, co trestá za viny a nenávist

Žiji si svých vlastních dvacet jedna
Ani jediný automobil a žertuji
Strávím celý život před tebou
Zapálená rozbuška a vyhořelý zbytek

Vlastnické posedlosti sobeckých dětských her
Pomstychtivá podobenství
Hněv všech těch obvinění

Prožíván život v úpadku
Jednám bez myšlenky na důležitost
Rozšiřuji všechny vaše lži z břehu na břeh
Zatímco kašleš na jedinou, která je největší

Běžím silně šílený bez žádné kontroly
Bojuji za důvěru, kterou oni kdysi ukradli
Nikdo ti nemůže říci, co máš dělat
Panování těch co žijí, zatímco oni nemohou zůstat
   s myšlenkou na tebe

Živoucí odraz viděn na míli vzdálený
Zoufalé trápení sešlé z pravé cesty

Přával jsem si cítít tvoje tělo zlomené
Přával cítit tvé tělo zlomené a třesoucí
   a opustit je v chladu
Přál si léčit tvé svědomí tvořením
   změn, abych upevnil tu tvou umírající duši

Teď, když můžeš vidět všechno, co máš dělat
Je čas uchopit ten krok do království
Všechny tvé hříchy tě budou pouze posilňovat
A s tvoji pomocí se nabourat přes vězeňskou zeď

V. Uvolnění

Přijď ke mě můj příteli (naslouchej mi)
Pomůžu tyto muka ukončit (Pomoz mi mne uvolnit)
Nech své ego jít (Nemohu nosit to břímě)
Nemůžeš jít přes všechno samoten
   (Cítím se tak beznadějný a odhalen)

Nalezneš svůj duševní klid
   (Dej mi nějaký směr)
Nemůžeš se již déle ukrývat
   (Překonej to své osamění)
Buď pokorný (Otevřený, poctivý)
A staň se tím, čím můžeš být
   (Konějšivě klidný)

Pomoz mi
Zachraň mne
Vyléč mne
Nemohu prolomit toto vězení samoten

Toto trýznění duše včerejšího dne
Se vytratí, když se odkryješ
Nemůžeš držet svá tajemství
Oni budou pouze posílat zpět samotu

Tvoje neohrožené přístupy
Napomůžou vyhnat tvé ničivé posedlosti
S moji pomoci, vím že můžeš
Buď zajedno s Bohem a člověkem

Vyslechni mě
Věř mi
Vezmi mne
Já jsem připraven prolomit se skrze
   vězeňskou zeď
Nahoru...
THE ROOT OF ALL EVIL
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

VI. Ready

Proud enough for you to call me arrogant
Greedy enough to be labeled a thief
Angry enough for me to go and hurt a man
Cruel enough for me to feel no grief

Never could have a part of it
I always need more to get by
Getting right down to the heart of it
The root of all evil has been running my whole life

Dirty enough for me to lust
Leaving nothing left to trust
Jealous enough to still feel envious
Lazy enough to sleep all day
And let my life just waste away
Selfish enough to make you wait for me

Driven blindly by our sins
Misled so easily
Entirely ready to leave behind
I'm begging to break free

Take all of one
The desires that keep burning deep inside
Cast them all away
And help to give me strength to face another day
I am ready
Help me be what I can be

VII. Remove

Self-centered fear has got a hold of me
Clutching my throat
Self righteous anger running all through me
Ready to explode

Procrastinatination paralyzing me
Wanting me dead
These obsessions that keep haunting me
Won't leave my head

Help to do for me what I can't do myself
Take this fear and pain
I can't break out of this prison all alone
Help me break these chains

Humility now my only hope
Won't you take all of me
Heal this dying soul

I can feel my body breaking
I can feel my body breaking
I'm ready to let it all go
I can feel my body shaking
Right down to then foundation
The root of it all

Take all of one
The desires that keep burning deep inside
Cast them all away
And help to give me strength to face another day
I am ready
Help me be what I can be
I am ready
Come to me
Take me away
Nahoru...
KOŘEN VŠEHO ZLA
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

VI. Připraven

Jsem tak hrdý na sebe, až mi vytýkáte domýšlivost
Tak chamtivý, až mě označíte zlodějem
Tak rozhněvaný, abych šel a někomu ublížil
Tak krutý, abych necítil žádnou lítost

Nikdy mi nestačí jen kousek
Já vždy potřebuji více a více
Abych se dostal k jádru věci
Kořen všeho zla ubíhal celým mým životem

Jsem tak oplzlý, až mě ovládají choutky
Nevěřím už skoro ničemu
Jsem tak žárlivý, že stále závidím
Tak líný, že prospím celý den
A svůj život docela promarním
Tak sobecký, že těnechávám čekat na sebe

Pohání nás slepě naše hříšnost
Svádí z cesty docela snadno
Jsem připraven na všechno zapomenout
Prosím, dostaňte mě z toho ven

Vezměte si mne celého
Touhy, které mě spalují hluboko uvnitř
Odhoďte je všechny
A pomozte mi čelit tváří v tvář dalšímu dnu
Jsem připraven
Pomozte mi být tím, čím jsem mohl být

VII. Pryč

Sobecký strach se mě zmocňuje
Svírá mi hrdlo
Vztek sám na sebe mnou proniká
Připraven explodovat

Věčné váhání mě paralyzuje
Jednou mě to zabije
Ty obscénnosti se mi neusále vybavují
Nejdou mi z mysli

Pomoz mi s tím, co já sám nesvedu
Uchop si ten strach a bolest sám
Nepřekonám to vězení jenom já sám
Pomozte mi přetrhnout řetězy

Pokora je nyní moje jediná naděje
Vezměte si mne celého
Vyléč tu moji skomírající duši

Cítím, jak se mé tělo rozpadá
Cítím, jak se mé tělo rozpadá
Jsem připraven se toho zbavit a jít
Cítím, jak se mé tělo třese
Úplně celé až do základů
Do kořeny toho všeho

Vezměte si mne celého
Touhy, které mě spalují hluboko uvnitř
Odhoďte je všechny
A pomozte mi čelit tváří v tvář dalšímu dnu
Jsem připraven
Pomozte mi být tím, čím jsem mohl být
Jsem připraven
Pojďte si pro mne
Odveďte mne pryč
Nahoru... REPENTANCE
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

VIII. Regret

[Hello Mirror, so glad to see you my friend
it's been a while...]

Staring at the empty page before me
All the years of wreckage running through my head
Patterns of my life I thought adorned me
Revealing hurtful shame and deep lament

Overwhelming sorrow now absorbs me
As the pen begins to trace my darknest past
Signs throughout my life
that should have warned me
Of all the wrongs I've done for which I must
repent

I once thought it better to regret
Things that I have done than haven't
Sometimes you've got to be wrong
And learn the hard way
And sometimes you've got to be strong
When you think it's too late

Staring at the finished page before me
All the damage now so clear and evident
Thinking about the dreaded task in store for me
A pit of fear at the thought of my amends

Hoping that this step will help restore me
To face my past and ask for forgiveness
Cleaning up my dirty side of this unswept street
Could this be the beginning of the end?

I once throught it better to regret
Things that I have done than haven't
Sometimes you've got to be wrong
And learn the hard way
And just when you're through hanging on
You're saved

IX. Restitution

[Special Guest Voices:
Michael Akerfeldt, Jon Anderson, David Ellefson, Daniel Gidellow, Steve Hogarth, Chris Jericho, Neal Morse, Joe Satriani, Corey Taylor, Steve Vai and Steven Wilson
Nahoru... POKÁNÍ
Music: Dream Theater Lyrics: Mike Portnoy

VIII. Lítost

[Haló zrcadlo, tak rád tě vidím můj příteli
alespoň na chvíli...]

Strnule hledím na prázdnou stránku přede mnou
Celé roky, když jsem byl ruinou, běhají v moji hlavě
Vzory mého života, domníval jsem se, že mě zdobily
Odhaluji bolestivý hanbu a hluboký žal

Nepřekonatelný smutek mě právě pohlcuje
Když péro začíná psát moji temnotu minulost
Znamení všude v mém životě
Která mě měla varovat
Všemi špatnostmi, které jsem udělal, pro které se musím litovat

Kdysi jsem si myslel, že lépe je, abych litoval
Věci, které jsem dělal jinak, než měl
Někdy jsi musel být zlým
A učil se to těžce
A někdy jsi býval silným
Když sis myslel, že je již příliš pozdě

Strnule hledím na ukončenou stránku přede mnou
Všechny škody jsou nyní tak jasné a patrné
Přemýšlím o obávaném úkolu, který je pro mě připraven
Kousek strachu v myšlence mého polepšení

Věřím, že tento krok mi napomůže vskřísit mě
Čelit moji minulosti a žádat o odpuštění
Uklidit nečistou stranu této nevymetené ulice
Mohl by to být začátek konce?

Kdysi jsem si myslel, že lépe je, abych litoval
Věci, které jsem dělal jinak, než měl
Někdy jsi musel být zlým
A učil se to těžce
A právě, když jsi skrze všechno vytrvat
Jsi zachráněn

IX. Odškodnění

[Hlasy speciálních hostů:
Michael Akerfeldt, Jon Anderson, David Ellefson, Daniel Gidellow, Steve Hogarth, Chris Jericho, Neal Morse, Joe Satriani, Corey Taylor, Steve Vai and Steven Wilson
Zpět...
THE SHATTERED FORTRESS

X. Restraint

Freedom calls my name
Serenity keeps me sane
Happiness it dulls the pain

Honest to see my place
Open to other ways
Willingness to understand

Justice but do not judge
Courtesy for others' flaws
Kindness it's not that hard

Self-restraint of tongue and pen
Inventory my daily friend
Analysis let down your guard

Look in the mirror
What do you see?
The shattered fortress
That once bound me

Fateful ascent
through darknest fires
I've found the path
To take me higher

You're smart enough for me to trust go live your
life now
Just keep these steps in your life and you'll know how
If you're not sure, ask yourself
"Have I done to them
As I would have them do to me?"

Look in the mirror
What's that you see?
The shattered fortress
Fly now be free

Fateful ascent
Through darkest fires
I've found the path
To take me higher

I once thought it better to be right
But now I have finally seen the light
Sometimes you've got to be wrong
And learn from mistakes
I live with serenity now
Not self-righteous hate

(Help me be a channel of Thy peace
That were there is hatred, I may bring love)
(That were there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness)
(That were there is discord, I may bring harmony)
(That were there is error, I may bring truth)
(That were there is doubt, I may bring faith)

XI. Receive

Now that you can see all you have done
    (That were there is despair, I may bring hope.
    That were there is shadow, I may bring light)
It's time to take that step into the kingdom
    (That were there is sadness, I may bring joy)
All your sins will help to make you strong
    (That I may seek rather to comfort, than to be comforted.
    That I may seek to understand rather than to be understood)
And help you break right through the prison wall

(That I may seek to love, rather than to be loved,
for it is by self-forgetting that one finds,
it is by forgiving that one is forgiven)

Keep all of me
The desires that once burned me deep inside
Help me live today
And help to give me grace
To carry out your way

I am ready
help me be all I can be
I am ready
Help guide me and keep me free

XII. Responsible

I am responsible
When anyone, anywhere
Reaches out for help
I want my hand to be there

Dedicated to Bill W. and all of this friends
Zpět...
ROZTŘÍŠTĚNÁ UZAVŘENOST

X. Omezování

Svoboda volá moje jméno
Poklid mě drží při rozumu
Štěstí, které otupuje bolest

Upřímnost pozoruje moje místo
Otevři se dalším cestám
Dobrovolně, abys porozuměl

Spravedlnost ale nesoudí
Laskavost pro jiné vady
Vlídnost není tak nesnadná

Vlastní zábrany jazyka a pera
Inventář můj denní přítel
Rozbor oklame tvoji stráž

Koukni se do zrcadla
Jak se tam vidíš?
Roztříštěná uzavřenost
Která mě kdysi omezila

Osudový vzestup
Skrze temné ohně
Nalezl jsem cestu
Která mě vede vyš

Jsi dost bystrý pro mne abych k víře mohl nyní jít tvým životem
Jen se drž těch kroků ve tvém životě a ty budeš vědět jak
Pokud si nejsi jistý, zeptej se sám sebe.
"Udělal jsem jim to,
Protože to oni udělali mně?"

Koukni se do zrcadla
Jak se tam vidíš?
Roztříštěná uzavřenost
Odleť teď, abys byl volný

Osudový vzestup
Skrze temné ohně
Nalezl jsem cestu
Která mě vede vyš

Kdysi jsem myslel, že lepší je mít pravdu
Ale teď jsem konečně spatřil světlo
Někdy jsem nemíval pravdu
A poučil se z chyb
Nyní žiji s čistotou
Ne licoměrná nenávist

(Pomoz mi stát se kanálem tvého míru
Kde byla nenávist, já smím přinést lásku)
(Tam kde nebyla pravda, já smím přinést ducha odpuštění)
(Kde byla neshoda, já smím přinést harmonii)
(Kde byly chyby, já smím přinést pravdu)
(Kde byly pochybnosti, já smím přinést důvěru)

XI. Přijmutí

Nyní můžeš vidět všechno, co jsi učinil
   (Protože kde jsi byl, je zoufalství, já přináším naději.
   Tam kde byl stín, smím přinést světlo)
Je čas následovat ty kroky do království
   (Tam kde byl smutek, smím přinášet radost)
Všechny tvé hříchy ti pomohou být silnějším
   (Protože se snažím utěšovat, raději než být
utěšován.
   Protože se snažím porozumět, spíše než být
chápán)
A pomoci ti překonat pravdu skrze vězeňskou zeď

(Protože snažím se zamilovat, raději než být milován
Pro to sebezapomění, které někdo nalezne
Při ochotě odpouštět, protože někomu je odpuštěno)

Zachovej si všechno své
Touhy, které jednou spálí mé hluboké nitro
Pomoz mi žít dneska
A pomoz dát mi přízeň
Provést tvou cestu

Jsem připaven
Pomoci si ve všem, dokud můžu
Jsem připraven
Pomoci vést mě a zůstat volným

XII. Zodpovědnost

Jsem tak zodpovědný
Že když se někdo někde
Dožaduje pomoci
Přeji si, aby tam má ruka byla

Věnováno Billu W. a všem jeho přátelům

  

Nahoru Domů
Made by 
©  2009 
Menu Poslední aktualizace: