The Astonishing
INFORMACE A NOVINKY O NOVÉ DESCE DREAM THEATER:


1. Úvod
2. Prohlášení - Úvod do děje
    * Nové informace o našem Úsilí...
    * Provolání od Vašeho Blahosklonného panovníka
    * Povstání je silné!
3. Seznam skladeb a cover alba
4. Postavy a mapa
5. Reálie příběhu
6. Souvislosti ???
7. Nahrávání v Praze
8. Další díla Ma Jie

ÚVOD
POZNÁMKA:
Zdá se, že tvůrcem grafily a všech ilustrací je umělec jménem Jie Ma ze Šanghaje. Takže jeho další díla můžete posoudit v poslední rubrice.
Dream Theater vstoupili do studia již v únoru s cílem vydat album na podzim. Nahráváni kapela přerušila kvůli turné k 30. výročí založení v červnu, což vedlo k odložení vydání alba na počátek roku 2016. James LaBrie začal nahrával vokály dne 6. srpna 2016. Nahrávání kapela uzavřela 25. září 2016. Mixování alba začalo 13. října 2016.

Dream Theater uvedli na Facebooku a Twitteru dne 2. listopadu 2015, že jejich nové album bude koncepční, v tradici dřívějších koncepčních alb jako je hlavně "Six Degrees of Inner Turbulence", a bude to rocková opera na 2CD s názvem "The Astonishing".

Toto epizodické vyprávění se zaměří na snahu Ravenskill Rebel Militia svrhnout Velké Severní Imperium Ameriky v roce 2285. Píše se rok 2285 a The Rebel Ravenskill Militia, skupina vyvrhelů na okraji "Říše", osnovuje spiknutí za účelem svržení tyranského Velkého Severního Imperia Amerika. Mezitím "Říše" vydává šovinistické provolání ke svým lidem, aby ignorovali nespokojence a zůstali čestnými služebníky "Říše". I když to ještě nebylo zmíněno, zdá se, že se schyluje k velké bitvě.

Dne 2. listopadu 2015 se objevily výzva "Říše" a varování "The Rebel Ravenskill Militia". Říše pod vedením "Lorda Nafaryuse, Emperor and Head of the Realm and Heir to the Mantle of Makers" (Císař a vedoucího Realm a Dědic Úlohy Stvořitelů), který přísně varuje lid před povstalci, kteří chtějí "destabilizovat naše nejsvětější tradice." Ravenskill mezitím vede Arhys, Son Marhyse, jednoho ze tří pozůstalých dědiců vyhoštěné, zapomenuté a zakázané Legion Of Sorrowful Song (Legie Truchlivé Písně)". Žádá, aby jej následovali za "snem objevené síly nad bezmoci."

Dne 18. listopadu se objevila výzva: The Great Northern Empire needs you! (Velké Severní Imperium tě potřebuje!). Zároveň se objevil email od Arhyse s výzvou na prozkoumání a odhalení fukgování NOMACu spoluu se zveřejněním jeho schématu.

Dne 19. listopadu se ojevila jiná výzva: The Ravenskill Militia stands tall! Be a part of us now (Ravenskillská Milice se formuje! Staň se její součásti!

PROHLÁŠENÍ - ÚVOD DO DĚJE

IT IS WITH THE GREAT STRENGTH born from the blood of Our Most Noble ancestral heritage, and otherworldly comfort forged by millennia of custom and tradition, in which We extend warmest of well wishes and greetings to you, Our Most Loyal Subjects, Our Beloved Citizens, O’ ye the divinely appointed tributaries flooding the lake of prosperity manifested as Our thriving metropolis, Our beacon of freedom from struggle through freedom to struggle that is The Great Northern Empire Of The Americas. It is I, Lord Nafaryus, Emperor and Head of the Realm, Heir to the Mantle of Makers, Supplier of sustenance, Giver of purpose and reason, who hereby directly addresses you, Our blessed engines of productivity, you keepers of harmony, and collective responsibility, with the loving guidance We enduringly provide through the firm hand of Royal might.

As the NOMACS who tirelessly serve and protect you transmit Our message ever so wondrously across the Realm, utilizing the arcane technology embedded deeply into the flesh during the Forbidden Ages memorialized in the electronic tablets protected by Our Grace in Our Palatial Residence, We command you to exercise the utmost caution. From the perch of protective power of New Maineland, which freed you from the terror and tyranny of surrounding barbarism so many generations ago, We have learned there are those among you harvesting seeds of dissent, designed to undermine your very way of life. Do you not stride with confidence, secure in your collaboration toward the greater good defined in your servitude to the collective? Are you not given purpose by your powerlessness, freed from the burdens of choice and reason, blessed by Our decrees?

Do not be deceived by those who speak of new wonders born of “sound,” as this is the work of devilish malcontents whose search for wisdom will result only in ignorance. The NOMACS have secured you just as your daily work has defined you. FEAR and BEWARE the destabilization of our most hallowed traditions that have kept you safe and serene.

Rest assured, in Our ceaseless task of providing for your happiness as you provide for Our sustenance, Our subjects of this Realm, and the dominions thereunto belonging, are bound by law to observe and report all traitorous conspiracies against Our crown, as aiding and abetting sedition will result in the swift and severe punishment any such threat to Our gracious rule demands. We command you to free your mind, unburden your spirit through the meditative emptiness of work. The Empire toils for you so that you may toil for the Empire.

THE EMPIRE IS OBEDIENT TO YOU BECAUSE YOU ARE OBEDIENT TO THE EMPIRE.

The Empire protects you because you protect the Empire.

This Noble Proclamation of G.N.E.A. Given at Our Court at the Palatial Residence of New Maineland, Great Northern Empire of The Americas, in this, the twenty-seventh year of the reign of your Sovereign, Lord Nafaryus, Emperor and Head of the Realm, two hundredth fifty seven A.C., two thousandth two hundredth eighty-five, A.D.

S VELKOU SÍLOU se to zrodilo z krve Našeho Nejvznešenějšího rodového dědictví a jiné světské potěchy kované tisíciletým zvykem a tradicí, ve kterém vám přinášíme nejvroucnější přání všeho dobrého a pozdravy všem, Našim Nejvěrnějším Subjektům, Našim Milovaným Občanům, Naše bohem stvořené přítoky naplňující jezero prosperity očividně jako Naši vzkvétající metropoli, Náš maják svobody vzešlý z boje za svobodu, tohle je Velké Severní Imprérium Ameriky. Jsem to já, Lord Nafaryus, Císař a Hlava Říše, Dědic Úlohy Stvořitelů, Dodavatel výživy, Dárce smyslu a rozumu, který se tímto obrácí přímo na vás, Naše Požehnané motory produktivity, vás strážci harmonie a kolektivní odpovědnosti, s láskyplným vedením trvale zajišťující prostřednictvím pevné ruky Královskou moc.

Vzhledem k tomu, že NOMACS, který Vás neúnavně slouží a chrání Vás, předává Náše vzkazy někdy tak úžasně celou Říši, využívající tajemnou technologii vloženou hluboko do masa během Zakázaných Věků zvěčnělou v elektronických tabletách chráněných Naší Milosti v Naši Palácové rezidenci, přikazujeme, abyste dbali co nejvyšší opatrnosti. Z bezpečí ochranné síly Nového Mainelandu, která Vás osvobodila od teroru a tyranie okolních barbarství již před tak mnoha generacemi, Zjišťtujeme, že jsou tam někde mezi vámi ti, kteří zasévají semena odporu, jejichž cílem je podkopat náš způsob života. Cožpak nechcete kráčet s důvěrou, zabezpečeni ve vaší spolupráci vedoucí k většímu dobru určenému věčným břemenem společenství? Nechcete se oddávat vaší bezmocnosti, zbaveni břemena rozhodování a rozumu požehnané Našími dekrety?

Nenechte se oklamat těmi, kteří mluví o nových divech zrozeného "zvuku", neboť je to dílo ďábelských nespokojenců, jejichž hledání moudrosti bude mít za následek pouze nevědomost. NOMACY vám zajišťují vaši každodenní práci stejně jako vás předurčují. BOJTE SE a CHRAŇTE SE destabilizace našich nejposvátnějších tradic, které vás drží v bezpečí a poklidu.

Ujišťujeme vás o Našem neustálém úkolu zajistit vaše štěstí, stejně jako zajistit Naši výživu, Naše subjekty této říše a panství k tomuto sounáležitějící, jsou ze zákona povinny sledovat a informovat o všech zrádných konspiracích proti naší koruně, neboť napomáhání vzpouře bude mít za následek okamžité a tvrdé tresty každé takové hrozbě pro Naše blahosklonné panovnické požadavky. Nažizujeme Vám, uvolněte svoji mysl, ulevte svému duchu skrze meditativní prázdnotu. Říše dře pro vás, tak můžete dřít pro Říši.

IMPERIUM JE POSLUŠNÉ K VÁM, NEBOŤ VY JSTE POSLUŠNI K ŘÍŠI.

Říše Vás ochraňuje, neboť Vy ochraňujete Říši.

Toto Vznešené Prohlášení G.N.E.A. bylo vydáno v Našem Dvorci v Palácové Rezidenci Nového Mainelandu, Velké Severní Imperium Ameriky, dáno, dvacátý sedmý rok panování Vašeho Panovníka, Lorda Nafaryuse, Císaře a Hlavy Říše, dva tisíce padesát sedm A.C., dva tisíce osmdesát pět, L.P.


TAKE HEED! People of the Great Northern Empire of the Americas, all of the Realm, as far as this message will be carried! I am Arhys, Son of Marhys, one of three remaining heirs to the displaced, forgotten, and forbidden Legion Of Sorrowful Song. I contact you from the fair and just village of Ravenskill, far from the Emperor’s Palace, in the outer edges of the Realm, nestled on Endless Isleland. By means almost indescribable, we have biohacked the receivers implanted into the flesh so many generations ago, jamming the cacophonous lull of the NOMACS for however much longer our primitive tech will abide.

We are a simple people, like most of you. Our hearts beat, our skin cracks, our bones grow tired, like all of you, even the nobility, even those who set themselves above us behind the tallest of walls and heaviest of armaments, as they are as empty as us. BUT LO, of late, Ravenskill is energized by talk of a Chosen One, possessed of a forbidden sound, a stirring melody almost impossible to comprehend. You must’ve heard tale of this Chosen One, a humble servant with the innate ability to break the shackles of the mind and heart we must’ve forgotten how to perceive. This Chosen One’s very existence portends not the doom of which our Emperor warns, but rather, is a harbinger of untold possibilities. Could you dream of finding power beyond powerlessness? Could it be that very idea is a lie, sold to us by those who benefit most from our endless struggle?

My brothers and sisters across the Realm, I send this message to spread word that a Rebellion is rising in Ravenskill, to bring glad tidings that even as the Chosen One has been drafted by the fates, I have been drafted by the people to be your Commander. I am here to tell you that not only is this Chosen One real, and not a fiction as the Emperor’s messengers insist, but this Chosen One is, in fact, my blood, and my brother. Seek the Songs for yourselves. There is true freedom beyond what we’ve been taught. There is more than the endless drone of the NOMACS. I have seen and moreover, I have heard. I am but a messenger of the Chosen, a soldier of his light, a commander of rebellion. He, the Chosen One, is the conductor, of a force once thought lost, a force unrivaled by swords, steel, or even fire, wind, and water. TAKE HEED and PREPARE!

MĚJTE SE NA POZORU! Lidé Great z Northern Empire of Americas, všechni z Říše, tak daleko, pokud se tato zpráva k vám donese! Jsem Arhys, Syn Marhyse, jeden ze tří pozůstalých dědiců vyhoštěné, zapomenuté a zakázané Legie Truchlivé Písně. Já vás oslovuji z poctivé a spravedlivé vesnice Ravenskill, daleko od Císařského paláce, z vnějších okrajů Říše, usídlené na Nekonečné Ostrovní zemi. Je to téměř nepopsatelné, jsme biologicky upraveni přijímači implantovanými do těla před mnoha generacemi, vytvářený kakofonický klid z NOMACU pro však mnohem déle naše primitivní technika bude udržovat.

Jsme prostí lidé, stejně jako většina z vás. Naše srdce tlučou, naše kůže se svraskává, naše kosti jsou stále unavenější, stejně jako u vás všech, dokonce i u šlechty, dokonce i u těch, kteří si postavili za námi nejvyšší zdi a těžce se vyzbrojili, protože jsou stejně prázdní jako my. ALE LO, z pozdějška, Ravenskill se pozvedla promluvou Prvního Vyvoleného, obdařeného zakázaným zvukem, strhující melodii téměř nemožnou k pochopení. Museli jste zaslechnout příběh o Jediném Vyvoleném, pokorném služebníku s vrozenou schopností rozbít pouta mysli a srdce muselo zapomnout jej vnímat. Tento První Vyvolený plně živoucí předpovídá ne zkázu, před kterou náš Císař varuje, ale spíše předzvěst nespočetných možností. Cožpak neníte o nálezení síly překonávající bezmoc? Je možné, že samotná myšlenka je lží, kterou nám prodávali ti, kteří nejvíce těží z našeho nekonečného boje?

Moji bratři a sestry v celé Říši, posílám tuto zprávu, aby rozšířila slovo, že Povstání v Ravenskill vypuklo, aby přinesla radostné zvěsti, že i když První Vyvolený byl předurčen osudem, byl jsem povolán lidmi, abych byl vaším Velitelem. Jsem tu, abych vám oznámil ne pouze to, že První Vyvolený je skutečný, a ne žádná fikce jak prohlašují Císařovi poslové, ale tento První Vyvolený je ve skutečnosti moje krev a můj bratr. Pátrejte po své vlastní Písni. Tohle je rámec pravé svobody, než co jsme byli naučeni. Existuje mnohem více než jenom nekonečné bzučení v NOMACU. Viděl jsem a navíc jsem i slyšel. Jsem pouze posel Vyvoleného, vojákem jeho světla, velitelem povstání. On První Vyvolený je vůdcem, silou, která byla považována za ztracenou, silou jedinečného meče, oceli nebo snad i požárem, větrem a vodou. MĚJTE SE NA POZORU A PŘIPRAVTE SE!


New Information In Our Effort Against The Empire
Fair citizenry, all who thirst for freedom and fairness! It is I, Arhys, Son of Marhys, heir to the forbidden Legion Of Sorrowful Song. Once again by means most inscrutable, we have biohacked the arcane technocratic wizardry of the Empire, revealing truths of equal incredulity and immutability. Serve not the NOMACS, because they do not serve you! Our just and noble intrigue hath uncovered a conspiracy most foul, a mistruth born of the Age of Perilous Judgment wrought by our ancestry. Fear not, heed not, the endless drone of the NOMACS, these foul Noise Machines, as they serve only to perpetuate our enduring oppression. Break free from the shackles of complicity, yield to the melodious siren call from distant Ravenskill, for I have heard it, and it shall shatter all that we know in service of all that must be. Examine these unearthed and exposed schematics for the NOMACS, revealing their true purpose most deceitful and profane. Weapons of our oppression are they, tools of an Empire that has run amok with undeserved power! Resist the NOMACS! Resist and be free! Stay vigilant for more communications from those most loyal to the Chosen One. My brothers and sisters across the Realm, the Rebellion continues to strengthen, and soon will arise! PREPARE!

Nové Informace o našem Úsilí proti Impériu
Čestní občané, všichni, kteří toužíte po svobodě a spravedlnosti! To jsem já, Arhys, Syn Marhyse, dědic zakázané Legie Smutné Písně. Znovu jsme co nejtajuplněji biohackovali arcanská technokratická kouzla Říše, odhalující pravdu o stejné nedůvěře a neměnnosti. Neobsluhujte NOMACy, protože ony neslouží vám! Naše přesnost a ušlechtilé intriky odhalily nejfalešnější spiknutí a nepravdu o zrození Věku Nebezpečného Soudu zpáchanou našimi předky. Nebojte se a neberte ohledy na nekonečné drony z NOMACů, ty falešné Hlučné Mašiny, neboť slouží pouze k udržování našeo trvalého útlaku. Osvoboďte se z okovů spoluviny, oddejte se na melodickému volání sirén z daleké Ravenskill, poslechněte je, protože já musím narušit vše, co víme během provozu všeho, který musí být. Prozkoumejte tyto odhalené a obnažené schémata pro NOMACy, odhalte jejich skutečný účel nejzrádnější a nejznevažující. Zbraně našeho útisku jsou ty nástroje říše, které spouštějí amok s nezaslouženou silou! Odolejte NOMACům! Odolejte a staňte se volnými! Zůstaňte bdělí pro další komunikaci od těch nejvíce loajálních k Jedinému Vyvolenému. Moji bratři a sestry v celé Říši, Povstání stále posiluje a brzy vypukne! PŘIPRAVTE SE!
A PROCLAMATION FROM YOUR GRACIOUS SOVEREIGN

By the EMPEROR,
A PROCLAMATION FROM YOUR GRACIOUS SOVEREIGN, A COMMAND MOST HIGH TO HOLDFAST TO OUR NOBLEST TRADITIONS & RESIST THE TEMPTATION OF RESISTANCE!


WIELDING THE POWER OF OUR ANCESTORS, invigorated by Our blood most steadfast and courageous, and imbued with the solace, stillness, and quiet of mind that comes only from a most blissful submission to the Greater Good, it is I, Lord Nafaryus, your humble Emperor and Head of the Realm, Heir to the Mantle of Makers, Supplier of sustenance, Giver of purpose and reason, who hereby directly addresses you, Our Most Loyal Subjects, the keepers of conscience and patriotism, O’ ye whose devoted servitude and strict adherence to the great truth of contentment in struggle sustains the Empire.

A GREAT PLAGUE THREATENS the very foundation of all that We know and decree to be lawful and consecrated. 'Tis a destructive force giving tremble to the pillars of tradition upon which rest the safety and security of the Great Northern Empire Of The Americas. Lo, from outlying lands most distant and remote, a piercing shriek erupts, disguised by the mask of melodious song and draped in the appearance of humility and vulnerability.

Turn thy eyes and ears away from the rebellious few spouting seditiousness, those who would poison your minds with talk of a falsely prophetic “chosen one,” a near-magical seeming but most assured impostor, guarded and heralded by malcontents thirsting for power, with nothing but their own material gain and prosperity through the destruction of our way of life within their hearts. Much ado is made by those who know not the empowering might found within labor, those who seek to distract you, o’ great people of the Great Northern Empire of the Americas, from your ever important, all consuming work. Drink not the rotten wine squeezed from the thorns of deceit and dark rebellion.

What fortune, pray tell, was derived in the Forbidden Ages of Old from the pursuit of vain individuality and meandering, self-defeating artistry? Are you not pleased with the comforting drone of the near omniscient NOMACS, whose calculated cacophony hath been perfected to embody the pinnacle of what is necessary to soothe and empower? An insistence upon diversity of thought and action, an insistence upon being “heard” above not only your fellow citizens but your most Noble Rulers as well, threatens all that we know, just as it destroyed the devilish creatures who occupied these lands centuries before. Do not forget your place within the Empire. Make haste to hold steadfast to Us!

It brings me no pleasure to transmit this stark reality to you, my beloved people, but no salvation is to be found in the sounds emanating from this “chosen one,” for I, your Noble Ruler, your Most Precious Emperor, hath witnessed what stirs within Ravenskill. In point of fact, the Royal Family accompanied your Emperor on Our investigative journey. Such witchery arose from the center of Ravenskill, My daughter, My own very flesh and blood and Lo, even my own innermost spirit, were nearly enchanted by the strange and foul bellow of this "Gabriel", one under the protection of a seditious sibling.

If this "chosen one" hath truly arrived to save us from our tranquility and content conformity, why hath his pitifully small assemblage of foolhardy, misguided disciples hidden him away from your Emperor? This enigmatic charlatan is no savior. The Great Northern Empire of the Americas is not in need of “saving”! We will suffer no unrest!

So trouble yourselves not, O' Citizenry, with thoughts of this minor disruption any longer. Do inform your duly appointed caretakers and guardians of any information regarding the whereabouts of these troublemakers who stand in opposition to the goodness of society, who barter and trick with false promises of "expression" and freedom. True liberty, as Our Family hath decreed for generations, resides in service! Rest assured, in Our ceaseless task of ensuring your protection from threats without and within, We again command you to relieve yourselves of confusion and challenge to the Crown by submitting to the highest honors within the meditative emptiness of labor.

This Noble Proclamation of G.N.E.A. Given at Our Court at the Palatial Residence of New Maineland, Great Northern Empire of The Americas, in this, the twenty-seventh year of the reign of your Sovereign, Lord Nafaryus, Emperor and Head of the Realm, two hundredth fifty seven A.C., two thousandth two hundredth eighty-five, A.D.


PROVOLÁNÍ OD VAŠEHO BLAHOSKLONNÉHO PANOVNÍKA

Od CÍSAŘE,
PROVOLÁNÍ OD BLAHOSKLONNĚHO PANOVNÍKA, NEJVYŠŠÍHO VLÁDCE, PEVNĚ STOJÍCÍHO NA NAŠICH NEJUŠLECHTILEJŠÍCH TRADICÍCH & ODPORU ODOLÁVAJÍCÍMU POKUŠENÍ!


TŘÍMEJTE SÍLU NAŠICH PŘEDCHŮDCŮ, posilovanou Naši krvi nejvytrvalejších a nejodvážnějších, a naplňte se útěchou, poklidem a zklidněnou myslí, jež přichází jedině od nejblaženější nabídky Největšího Dobrotivce, ode mě, od Lorda Nafaryuse, vašeho pokorného Císaře a Hlavy Říše, Dědice Úlohy Stvořitelů, Dodavatele výživy, Dárce smyslu a rozumu, který se tímto přímo obrací na vás, Naše Nejloalájnější Subjekty, strážce svědomí a vlastenectví, O, vy, kteří jste se zasvětili poddanosti a přísnému dodržování velké pravdy uspokojenosti při usilovném podporování Říše.

VELKÁ EPIDEMIE OHROŽUJE samotné základy všeho, co Známe, a vyhlášujeme pro dodržování zákonnosti a posvěcenosti. Tyhle destruktivní síly si dávají naději, aby otřásly pilíři tradice, na které spočívá bezpečnost a ochrana Velkého Severního Imperia Ameriky. Světe div se, z odlehlých zemí nejvzdálenějších a nejzapadlejších, pronikavý křikot vytryskl, ukrytý pod maskou melodické písničky a zahaleným do vzhledu pokory a zranitelnosti.

Odvraťte vaše oči a uši od těch několika rebelantů chrlících pobuřování, od těch, kteří by otrávili vaši mysl řečmi o falešném proroku "jediném vyvoleném", který připadá téměř magický, ale i nejsebevědomější podvodník, obezřetný a předznamenaný nespokojenc žízní po moci, nic nemající, ale chce svůj vlastní materiální zisk a prosperitu prostřednictvím zničení našeho způsobu života v jejich srdcích. Mnoho povyku je způsobeno těmi, kteří neznají to zplnomocnění, které můžete nalézt v práci, těmi, kteří se snaží rozptýlit vás, O, "skvělé lidi z Velkého Severního Imperia Ameriky, od vaší stále důležité, plně náročné práce. Nepijte prohnilé víno vymačkané z trnů klamu a temné rebelie.

Jaké štěstí, prosím vás, bylo odvozeno v Zakázaných Starých Letech ze snahy o bezvýslednou individualitu a klikatící se, sebe-porážející umění? Cožpak nejste spokojeni s uklidňujícím bzukotem blízkých vševidoucích NOMACů, jejichž vykalkulovaná kakofonie jest dokonalým ztělesněným vrcholem toho, co je nezbytné pro uklidnění a posílení? Naléhání na rozmanitost myšlení a konání, naléhání na "naslouchání" na nejenom vašich spoluobčanů, ale také vašich Nejvznešenějších Panovníků, ohrožuje všechno, co známe, stejně jako zničila ďábelská stvoření, které tyto země obývaly před stoletími. Nezapomeňte na své místo v Říši. Pospěšte si přidružit se neochvějně k nám!

Nepřináší mi to žádné potěšení předávat tuto neúprosnou realitu vám, mému milovanému lidu, ale žádné spasení se nenalézá ve zvukích vycházejících z toho, "jediného vyvoleného", neboť já, váš Vznešený Panovník, váš Nejmilovanější Císař, jest svědkem toho, co rozdmýchává uvnitř Ravenskill. Jak je vidět, královská rodina doprovází vašeho Císaře na naší vyšetřující cestě. Takové čarodějnictví vycházející z centra Ravenskillu, Má dcera, Moje vlastní tělo a krev a kupodivu, dokonce i Můj vlastní nejvnitřnější duch, byl téměř okouzlen podivným a nechutným křikem tohoto "Gabriela", prozradil jeden při zajištění buřičský sourozenec.

Pokud by tento "jediný vyvolený" míval opravdu přicházející, aby nás spasila od našeho klidu a naplnění souladu, proč jest jeho žalostně malé shromáždění lehkomyslných, pomýlených učedníků ukryté daleko od vašeho Císaře? Tento záhadný šarlatán není žádným spasitelem. Velké Severní Imperium Ameriky nepotřebuje "spasení"! Nebudeme trpět žádné nepokoje!

Takže žádné potíže nejsou, Občané, s myšlenkami tohoto menšího narušení déle. Informujte své řádně jmenované správce a opatrovníky, jakékoli informace o místě pobytu těchto výtržníků, kteří stojí v opozici k dobru společnosti, kteří kupčí a podvádějí s falešnými sliby "výrazu" svoboda. Skutečná svoboda, jak Naše Rodina nařízovala po celé generace, spočívá ve službě! Buďte ujištěni Našim neustálým úkolem zajistit vaši ochranu před hrozbami, ať již zvenku nebo zevnitř, My opět nařizujeme vám, zbavte se sami zmatku a výzvou ke koruně tím, že se podvolíte v souladu s nejvyššími poctami v meditativní prázdnotě práce.

Toto Vznešené Prohlášení G.N.E.A. bylo vydáno v Našem Dvorci v Palácové Rezidenci Nového Mainelandu, Velké Severní Imperium Ameriky, dáno, dvacátý sedmý rok panování Vašeho Panovníka, Lorda Nafaryuse, Císaře a Hlavy Říše, dva tisíce padesát sedm A.C., dva tisíce osmdesát pět, L.P.


The Rebelion Is Strong!
People of the Realm, as far as this message will be carried, those who seek true purpose! This is Arhys, Son of Marhys, an heir to the displaced and forbidden Legion Of Sorrowful Song, and elected Commander of the ever-burgeoning fierce loyalist warriors of the Ravenskill Rebel Militia. Yes, I declare our impending rebellion to be, in point of fact, one of true loyalty. We are no loyalists to the stagnant, disgraceful Empire, no. We swear our allegiance to the principles upon which this Empire once stood and to the valiant, resilient, and endlessly exploited people the corrupt Empire purports to serve.

I did not come upon this quarrelsome viewpoint lightly. Like you, I believed a life of service to the Empire, forfeiting my own desires and destiny to toil for leaders whose cups runneth over with the spoils of our stolen successes, to be my destiny. I understand that my words, to say nothing of my deeds (both of the past and those to come), must ring of treason to many of you as you discern this message for yourselves. But I bring glad tidings. I come to you with a message of hope! For I have not only heard the melodious thunder, the Astonishing power of newfound legend, but I know Gabriel, the Chosen One, in the most thorough of ways, for he is my kin, my blood brother, a fellow heir to the Legion of Sorrowful Song, an Uncle to my own heir, Xander, son of Arhys. Gabriel is no mere rumor nor false prophet nor seeker of ungodly power of his own. Gabriel is but a humble servant, a man whose passion exceeds the expectations of the age, who yearns for greater freedom through creativity for not only the people of our fairest Ravenskill but for all of humankind stretching across all of the known Realm.

Prepare thy heart for the truth I must reveal to you and please, I plead with you, my fellow citizens, to unburden yourselves of the yoke of service to an Empire that no longer serves you. What I am about to recount to you may shake your conviction, but I assure you, it will result in the emergence of stronger character and a will to fight! For I hath seen and many others bore witness to the Royal Family - yes, the Emperor and his kinfolk - enthralled by the wondrous supernatural power of Gabriel their very selves! Forgive any appearance of impropriety, but as the spirit of my beloved widow no doubt would attest from worlds beyond, I saw the most exquisite Empress Arabelle and fair Princess Faythe visibly moved by the song of Gabriel, who summoned sounds that would still the most highly-programmed NOMAC imaginable with but an utterance. Take heed, my brethren, and hear this truth: 'tho but for a moment, Lord Nafaryus himself was moved! To this many a witness will attest! Under cover of shadow and protective cloak of townsfolk, I hurried my brother off to the courageous care of our Rebel Militia.

Had the Emperor and his family not learned the rumors to be comprised of verifiable truths, why must he be so nakedly fearful of the oncoming change this Empire must endure? Know this: Gabriel, the Chosen One, will not be silenced. He will continue to explore, strengthen, and share his gifts, even as word of the hope he brings to the Realm continues to spread like the wildfires churning endlessly upon Prayer Rock Ridge. The Ravenskill Rebel Militia and the bordering Rebel Forces who share in our hunger to free ourselves from the yoke of oppression stand at the ready to defend true liberty. Let any who would do harm to my brother know they face the might of Commander Arhys, of the growing legion of fighters who've taken hold the flag of justice and expression, all of us united in the protection of the Chosen One and the liberation of all.

Stand in Gabriel's light. Draw strength from his promise. The prophet of Ravenskill will not stand down. As ever, I implore you, with love and graciousness, to Seek the Songs.

Povstání je Silné!
Lidé z Říše, pokud se tato zpráva dostane k těm, kteří hledají pravý smysl! Zde je Arhys, Syn Marhyse, dědic vyhoštěné a zakázané Legie Truchlivé Písně, byl zvolen Velitelem stále se rozrůstajících nelítostných věrných válečníků Ravenskill Rebel Milice. Ano, prohlašuji naše blížící povstání se stane, v tomto ohledu, jedinou skutečnou loajalitou. Nejsme loajální ke stagnující, ostudné Říši, to ne. My přísáháme svoji oddanost zásadám, na nichž tato říše kdysi stála, na statečných, houževnatých a donekonečna vykořisťovaných lidech zkorumpované Říše údajně jim sloužící.

Nepřišel jsem na tento odmítavý pohled lehce. Stejně jako vy, věřil jsem životu ve službě k Říši, vzdávající se svých vlastních tužeb a osudem se trmácel za vůdci, jejichž poháry přetékaly kořistí našich ukradených úspěchů, to byl můj osud. Chápu, že moje slova nehovoří o mých činech (jak těch minulých i těch, co přijdou), musejí se zdát pro mnohé z vás jako vlastizrada, když si budete tlumočit tuto zprávu pro sebe. Ale já přináším rád zvěstování. Přišel jsem k vám s poselstvím naděje! Neboť jsem nejen slyšel melodické burácení, Úžasnou sílu nově nalezené legendy, ale já znám Gabriela, Jediného Vyvoleného, tím nejoopravdovějším způsobem, neboť on je můj příbuzný, můj pokrevní bratr, kolega dědic Legie Truchlivé Písně, Strýc méHO vlastního dědice, Xandera, syny Arhyse. Gabriel není pouhá fáma, ani falešný prorok, ani uchazeč o vlastní bezbožnou sílu. Gabriel je ale pokorný služebník, člověk, jehož vášeň přesahuje očekávání epochy, který touží po větší svobodné kreativitě nejen pro obyvatelé naší nejkrásnější Raven Skill, ale pro celé lidstvo rozprostírající se přes všechny známá Království.

Připravte svá srdce na pravdu, musím prozradit, a prosím, snažně vás prosím, moji spoluobčané, abyste nespoléhali na služby Říše, která vám již dlouho neslouží. To, co se vám chystám vylíčit, může otřást vašim přesvědčením, ale ujišťuji vás, že to ve výsledku povede ke vzniku silnějšího charakteru a vůli bojovat! Neboť já sám jsem spatřil a mnoho dalších přineslo svědectví o královské rodině - ano, Císař a jeho příbuzní - jsou uchváceni zázračnou nadpřirozenou silou Gabrielovy samotné osoby! Odpusťte jakékoliv zdání nevhodnosti, ale jako duch mé milované vdova bezpochyby by potvrdil ze světů okolo, že jsem viděl jsem nejspanilejší císařovnu Arabelle a spravedlivou princeznu Faythe viditelně dojaté Gabrielovou písni, která sesbírala zvuky, které byly ještě největší měrou naprogramované NOMACy, jak si lze představit, ale s proslovem. Mějte se na pozoru, bratři, a vyslechněte tuto pravdu: "třebaže jen na chvíli, lord Nefarius se přestěhoval! To mnozí svědci potvrdí! Pod rouškou stínu a ochranným pláštěm měšťanů, popohnal jsem bratra pod odvážnou péči naší Povstalecké Milice.

Kdyby Císař a jeho rodina nebyli ponaučeni zvěstmi, které se skládají z ověřitelných pravd, proč musí být tak nepokrytě vystrašen z blížící se změny této Říše, kterou musí přestát? Vězte: Gabriel, Jediný Vyvolený, nebude umlčen. On bude nadále zkoumat, posilovat, a sdílet své dary, i když slovo naděje, které přináší do Říše se nadále rozšiřuje jako přírodní požáry vířící nekonečně po modlitebně Rock Ridge. Ravenskill Rebel milice a sousední Povstalecké Síly, které sdílejí náš hlad osvobodit se z područí útlaku, zůstávají připraveny bránit skutečnou svobodu. Ať každý, kdo by chtěl ukřivdit mému bratrovi ví, že tváří v tvář síle Velitele Arhyse, rostoucí legii bojovníků, kteří uchopili vlajku spravedlnosti a dobré vůle, všichni z nás se spojili k ochraně Jediného Vyvoleného a osvobození všech.

Stůjte v Gabrielově světle. Čerpejte sílu z jeho naděje. Prorok z Ravenskill nerezignuje. Jako vždy, Zapřísahám vás, s láskou a laskavostí, abyste žádali písně.

SEZNAM SKLADEB

Cover alba

Tracklist:
ACT I
01. Descent Of the NOMACS (instr.)
02. Dystopian Overture
03. The Gift Of Music
04. The Answer
05. A Better Life
06. Lord Nafaryus
07. A Savior in the Square
08. When Your Time Has Come
09. Act of Faythe
10. Three Days
11. The Hovering Sojourn (instr.)
12. Brother, Can You Hear Me?
13. A Life Left Behind
14. Ravenskill
15. Chosen
16. A Tempting Offer
17. Digital Discord (instr.)
18. The X Aspect
19. A New Beginning
20. The Road to Revolution

ACT II
01. 2285 Entr'acte
02. Moment of Betrayal
03. Heaven's Cove
04. Begin Again
05. The Path That Divides
06. Machine Chatter (instr.)
07. The Walking Shadow
08. My Last Farewell
09. Losing Faythe
10. Whispers On The Wind
11. Hymn of a Thousand Voices
12. Our New World
13. Power Down (instr.)
14. Astonishing

Seznam skladeb:
ACT I
01. Původ NOMACu (orch.)
02. Dystopianská předehra
03. Dar hudby
04. Odpověď
05. Lepší život
06. Lord Nafaryus
07. Zachránce na náměstí
08. Když váš čas nadešel
09. Faytheův zákon
10. Tři dny
11. Potácivý pobyt (orch.)
12. Bratře, slyšíš mě?
13. Život, který opouštím
14. Ravenskill
15. Zvolený
16. Lákavá nabídka
17. Digitální disharmonie (orch.)
18. X aspekt
19. Nový začátek
20. Cesta k revoluci

ACT II
01. 2285 přestávka
02. Okamžik zrady
03. Nebeská zátoka
04. Začínat znovu
05. Cesta, která rozděluje
06. Drnčení strojů (instr.)
07. Pochodující stín
08. Mé poslední sbohem
09. Ztracený Faythe
10. Šepot ve větru
11. Hymna stovek hlasů
12. Náš nový svět
13. Mocnost padla (instr.)
14. Úžasný

POSTAVY:

Postupné odkrývání mapy

Odhalené lokality
Upper Far-Left (The Northern Highlands, The Vanishing Forest, Silver Head Mountains)
Middle Left (Endless Isleland, New Maineland, Victory Isleland, Upper Yorke Bay, New Pavonya) - zceřejněno 23. listopadu 2015
Lower Far-Left (Yorkeland, Empress Alley, Crooked Lake, Bullhead Corners, Borderland) - zceřejněno 27. listopadu2015
Upper Far-Right (North Point, Idlehaven, Great Northern Sound, Ravenskill) - zceřejněno 7. prosince 2015
Upper Far-Left (Widow's Peak, The Grand Highway, New Anglya) - zceřejněno 14. prosince 2015
Lower Left (Flat Rock, Sandy Creek, Lower Yorke Bay) - zceřejněno 22. prosince 2015
Upper Left (The Cave Notch, Prayer Rock Ridge, Withered Hills, Perpetual View, Fort Truth, The Black Plains, Stone Bridge Hollow, Little Eagle Way, Common Highway) - Revealed on the 28th of December.
Lower Far-Right (No Locations) - zceřejněno 11. ledna 2016REÁLIE PŔÍBĚHU
The City - New Maineland

The City - obrázek byl označem logem DT (uvidíme, zda patří také k albu)

Ravenskill

Heaven's Cove

Emperor's Palace

Nomac - schéma

Nomac
SOUVISLOSTI ???
Na jedné stránce jsem objevil zajímavé úvahy, tak je dávám i vám k posouzení...

Výraz "...Emperor and Head of the Realm [and] Heir to the Mantle of Makers..." v překladu "Císař a Hlava Říše, Dědic Úlohy Stvořitelů, Dodavatel výživy, Dárce smyslu a rozumu". Což může také znamenat:

Císař je druh Boha, milostivý a požehnaný Panovník. Takže tohle by mohl být Zázrak (The Miracle).

Myslím, že matematické odvození je patrné rovnou z obrázku...

Že by v číslech byla opravdu návaznost na "Metropolis Part 2: Scenes From A Memory" a jedná se skutečně o "Metropolis Part 3: The Astonishing" ???

V textu prohlášení Císaře se vyskytuje slovo "Naše vzkvétající metropolis"...


... silou jedinečného meče, oceli nebo snad i požárem, větrem a vodou. MĚJTE SE NA POZORU A PŘIPRAVTE SE!

Uspaná síla. Ohromující síla. ARHYS je Slepec (The Sleeper) a jeho bratrem je Úžasný. (The Astonishing).
(PS: ....jen doufám :o)), že to nemá nic společného s Úžasňakovými!!!! :o)):o)):o))

Co si myslíte o této teorii? Nebo jsou to jen náhody? Nebo je tam nějaká jiná skutečn souvislost? Dream Theater své fanoušky nikdy nepřestanou udivovat, to je jisté...
A další dotaz z facebooku:

Question: Hey, Jordan, will there be a shift in style on this up coming disc
Answer: There will be a shift in the universall flow
Dotaz: Hey, Jordane, dojde k velkému posunu ve stylu na tomto nadcházejícím disku?
Odpověď: Dojde k posunu v celkovém vyznění

Ukrytý znak Dream Theater v NOMACu ???


NAHRÁVÁNÍ V PRAZE
Kapela nahrála orchestrální partitury Davida Campbella pro koncepční album "The Astonishing" s FILMharmonic Orchestra v Praze v srpnu 2015.

Richard Fiocca diriguje smyčce a v.e.l.m.i uvolněné dřevěné dechové nástroje z FILMharmonic Orchestra


Gary Chester na chatu s Davidem Campbell během jedné z přestávek


Brass party následovaly po smyčcových a dřevěných dechových nástrojích


Gary Chester a Čenda Kotzmann v kontrolní místnosti - během vzdáleného připojení

DALŠÍ OBRÁZKY OD MA JIE
Jméno: Ma Jie
Narozen: 1971
Pohlaví: Muž
Lokalizace: China, Shanghai
Specializace: design, art director
Nástroje: 3ds max, vray, photoshop, mari, after effects, zbrush, nuke, maya, vue

Působil a působí:
2012-2013 BaseFx
Position: Digital environment artist, Technical guidance
2010-2011 Eclipse vfx studio
Position: advanced matte painting artist, Concept designer
2009-2010 Pixomondo visual effects
Position: advanced matte painting artist, Concept designer
2008-2009 Beijing uvfx visual effects company
Position: matte painting artist, Concept designer
2005-2008 Changchun CUT Digital Technology.
Position: Renderer,Partner

Jie Ma pocházející ze Šanghaje je digitální umělec, který vytváří atmosférické scény futuristických a snových světů. V překrásné konfrontaci fantasy a sci-fi metafor třebas zavraždění astronauti jezdí domů na koni za deště, cizí pevnosti se tyčí chladně pod bouřkově pochroumaným nebem. Jie Maovy epické vize míchají emoce, kombinují žánry a mytologii, které nápaditě předpovídají konec lidské historie.

Domů  Nahoru
Made by 
©  2015 
Menu Poslední aktualizace:
http://www.dreamtheater.net/theastonishing
https://www.facebook.com/DreamTheaterEsp/photos/a.895095907204460.1073741830.235305386516852/895280507186000/?type=3&theater
http://designcollector.net/jie-ma-digital-art/
https://www.behance.net/jiema37