DREAM THEATER - MAJESTY Majesty - The Official 1986 Demo   [38:50]

Seznam skladeb:
01. Another Won [5:39]

02. Your Majesty [3:54]
03. A Vision [11:59]
04. Two Far [5:37]
05. Vital Star [5:53]
06. March Of The Tyrant [5:43]


Složení skupiny:
John Petrucci - Guitars
James LaBrie - Vocals
Kevin Moore - Keyboards
Mike Portnoy - Drums   Percussion
John Myung - Bass Guitars

Music: Petrucci, Text: Petrucci
Music & Text: není známo
Music: Moore, Text: Moore
Music: Moore, Text: Moore
Music: Moore, Text: Moore
Music: Petrucci, Text: Petrucci

Nahráno: v březnu 1986.
Vyšlo: 1986
Bylo nahráno pod názvem Majesty se zpěvákem Chris Collinsem (1986). Nebylo oficiálně nikdy vydáno, ale je běžně dostupné jako pirátská nahrávka. Ovšem Chris Collins, "byl odejít" ze skupiny ještě v době, kdy se skupina nazývala Majesty. Při prozkoumání jeho vystoupení na nahrávce Majesty demo, by většina fanoušků souhlasila s názorem, že jeho hlas byl příliš mdlý, nevýrazný.


Another Won    [05:23]
It was the mortal passion
The flame that lit the fire
the beauty of the starlight
brought the cruelty of desire
A lover's link was broken
Another's vengeful plan
was contrived through jealous hatred
for a cross of god and man
'I hope it will turn out so but I can't help
being afraid
Perception is hindered by lust
to be sure of the choice you have made.'

'Grant me this request, please
Just promise me your word
Attest to the mighty river
Let the truth be heard!'
She asked to see the power
His realm of life and love
His godly immortality
the thunder roared above
Her words were so quickly spoken
Lest he stop her from the deed

'I gave you my word, now my love
Your grim request I shall heed!'
Leaving his maiden
he rose to the sky
Returning in splendors
to earth he did fly
Subject to presence
too brilliant to face
Another had killed passion's grace
Další výhra
Byla to smrtelná vášeň
Plamen, který zapálil oheň
krásu hvězd
přinesl krutosti touhy
Spojení milenců bylo přerušeno
Další pomstychtivý plán
Se zrodil skrze žárlivou nenávist
pro boží kříž a člověka
"Doufám, že se to převrátí, ale nemůžu si pomoci
jsem v obavách
Vnímání je narušeno touhou
Aby byla jistá volba, kterou jste provedli."

"Věnuj mi tuto žádost, prosím
Jen mi dej své slovo
Dokládají mohutné řece
Ať poslouchají pravdu!"
Zeptala se, aby uviděla moc
Jeho oblast života a lásky
Jeho zbožnou nesmrtelnost
Hrom zaburácel nad ní
Její slova byla tak rychle vyslovena
Aby neukončil její skutek

"Dal jsem ti své slovo, teď má lásko
Tvůj vztek řádá, budu o něj dbát!"
Opouští svou dívku
Zvedl se k obloze
Vrací se velkolepě
Na zem, on létal
Podřízený přítomností
příliš brilantní čelit
Jiný zabíjí vášeň z milosti
Your Majesty     [03:41]
Do you need the walls to spread apart?
Something's been sent here,
to free you, I am told.
A rising power that will break you,
Break you out you'll see,
Your fantasy unfold.

    It can be won.
    We will be one.

So many eyes that never open.
too many chains that bind
the dreams that make us see.
There are no prisons in our kingdom.
Will you give your hand?
Say "yes, Your Majesty!"

    It can be won.
    We will be one.
    Always go on,
    Never saying you are done.

We're always looking for
A place where magic passion soars.
You'll find that if you're with us,
the magic's in your heart!

    It can be won.
    We will be one.
    Now can you see
    The gift we bring...
    Your Majesty!
Vaše Veličenstvo
Potřebujete zdi rozšířit do stran?
Něco tady bylo posláno
Aby ses osvobodil, říkal jsem.
Rostoucí síla, kterou prolomíš
Prolomíš ji, abys uviděl
Vaší fantazii odhalenou.

    To lze vyhrát.
    Budeme jediní.

Tolik oči, které se nikdy neotevřou.
Příliš mnoho pout, která spoutávají
Sny, které nás mohou vidět.
Neexistují žádné věznice v našem království.
Dáš na to svou ruku?
Řekni "ano, Vaše Veličenstvo!"

    To lze vyhrát.
    Budeme jediní.
    Vždycky jdeme dál
    Nikdy neříkáme, že to skončilo.

Neustále pátráme po
Místě, kde magie vášně stoupá.
Zjistíte, že pokud jste s námi
Magie je ve vaších srdcích!

    To lze vyhrát.
    Budeme jediní.
    Nyní můžete vidět
    Přinášíme dárek...
    Vaše Veličenstvo!
A Vision     [11:13]
Heaven
A place within your eyes
Forever I wear
this second hand disguise
In time to find your world
this lifetime disappears
yes we understand
In space but not in time
my guardian is here
I can't understand
Imagine wanting nothing more
The angel you've been sending for
Now just don't turn away...
Dreamer
Reaching in and finding out
A Vision
I must capture it somehow
The first light
that cast a spell to later cry
Will always remain
This force of life
It's power in a look of fire
Was calling your name
Don't you feel it?
Yes, Believe it
It's time to set emotions straight
this space is wasting a dream
And it can't wait

[Chorus:]
    Here I am
    Cross this bridge and come my way
    The answer to a prayer
    A light for us to share
    In all our Glory
    Someday
    We will hold our lives as one
    And I will carry you
    Until our Kingdom Come
    Can't you hear me?

Disbelief
Is why the spirit falls below
One to One
is all the faith one needs to grow
This tension I feel
Is it really fair?
One of you will have to leave here
these words will break the line
that ties our worlds together
And I will never go
Remember having dreams to share?
We've been taught to hide our fear
But now you can't turn away...

[Chorus]
Zjevení
Nebesa
Místo ve tvých očích
Věčně nosím
Tohle druhá ruka maskuje
Je čas najít tvůj svět
Ten život se vytratí
Ano, pochopili jsme
Ve vesmíru, ale ne včas
Můj strážný je tady
Nemohu pochopit
Představy si nepřejí nic více
Anděl který byl poslán pro vás
Teď se neobrátí pryč...
Snílek
Obohacen a přesvědčen
Zjevení
Musím to nějak zachytit
První světlo
které očarovalo, aby později plakali
Navždy zůstane
Tato síla života
Je to moc v ohnivém pohledu
Volá vaše jméno
Necítili jste to?
Ano, věř tomu
Je čas nastavit emoce přímo
tento prostor pustoší sen
A to nemůže počkat

[Chorus:]
    Tady jsem
    Přecházím tento most a přišel jsem na to
    Jak odpověď na modlitbu
    Světlo pro nás, abychom se zúčastnili
    Pro všechnu naši Slávu
    Jednou
    Budeme držet naše životy jako jediní
    A budu se starat o tebe
    Dokud naše Království přichází
    Cožpak mě neslyšíš?

Nevěřícně
Proto duch klesá dolů
Jedna ku jedné
Je vše víra, kterou člověk potřebuje k růstu
Toto napětí cítím
Je to opravdu čestné?
Jeden z vás bude muset odjet
tato slova zlomí linii
kterou svazují naše světy spolu
A já nikdy neodejdu
Mám si pamatovat sny, které sdílím?
Činili jsme se, aby naše obavy zmizely
Ale teď nemůžeš odvrátit pryč...

[Sbor]
Two Far     [05:15]
Reaching
Too far away
Distance control
No contact today
Waiting
Empty again
Leaving me here
Is there no end?

Transcend!
Wait for me
Can't you see it's only time?
Here for you
Hearts combined can only climb

Distance
Emotions on trial
We close our eyes
transcending miles...

Wait for me
Can't you see it's only time?
Here for you
Hearts combined can only climb
Wait for me
Pour your heart inside of mine
Here for you
Love must stand this test of time.
Dvě dálky
Rozprostírám se
Příliš daleko
Vzdálená kontrola
Žádný kontakt dnes
Čekám
Opět prázdno
Nechávají mě tady
Cožpak to neskončí?

Vynikni!
Počkej na mě
Nevidíš, že je to jen čas?
Zde pro Vás
Srdce v kombinaci může vyšplhat

Vzdálenost
Emoce na zkoušku
Zavřeme naše oči
Překračují míle...

Počkej na mě
Nevidíš, že je to jen čas?
Zde pro tebe
Srdce v kombinaci může vyšplhat
Počkej na mě
Vlij své srdce dovnitř mého
Zde pro tebe
Láska musí vydržet zkoušku času.
Vital Star     [05:34]
Leaving the lives that have made us
A wish in our eyes as we go
tomorrow will speak for us
wanting today
Finding strength as we take hold

When time comes to reach for a star
How seemingly endless
and dark space can be
Look straight ahead through the blackness
So brilliant the light you will see!

We've already chosen our direction
Standing our ground
while the clouds take us high
Some not as fortunate
hearts still asleep
Can we stir their blood?
Can we teach them to fly?

Our elders have seen us grow strong
A wish of the past
has proven to be
Us, Vital,
We keep them alive
As we remain loyal
to our destiny

[Chorus:]
    Vital Star
    A sanctum deep within our souls
    lights the way
    Reach within
    You're not alone
    This lifeblood flows inside us all
    Infant dreams need full attention
    half a heart beats half as fast
    half as fast

[Chorus]
Životodárná hvězda
Opouštíme životy, které nás utvářely
Přání ve vašich očích, když půjdeme
Zítra budou hovořit za nás
Přáli jsme si dnes
Nalézt sílu, že jsme vydrželi

Když přichází čas sáhnout po hvězdě
Jak zdánlivě nekonečný
a tmavý vesmír může být
Podívejte se přímo přes temnotu
Tak oslnivé světlo uzříte!

Když jsme volili náš směr
Stáli jsme na naší zemi
zatímco mraky se nás dotýkaly ve výšce
Některé ne jako štěstí
srdce ještě spí
Můžeme míchat jejich krev?
Můžeme je naučit létat?

Naše starší nás viděli sílit
Přání minulosti
Se ukázala být
Pro nás, životodárná
Můžeme je udržet naživu
Protože jsme zůstali věrní
Nášemu osudu

[Sbor:]
    Životodárná hvězda
    Svatyně hluboko v našich duších
    Světla někam
    Se šířila během toho
    Nejste sami
    Tato životní síla proudí uvnitř nás všech
    Nezralé sny vyžadují plnou pozornost
    Půlka srdce bije dvakrát rychleji
    Dvakrát rychleji

[Sbor:]
March of the Tyrant     [05:21]
The God of Emperor deliverer of rakis
Stages his royal ascent
for the time has come for the tyrant
to unleash the golden path
The Lease of their lives has been spent

Revealing shadows of his past
Taking charge of his own life
distant to all mortal eyes
Never again the tyrant
the shock, the awe, the elation

[Chorus:]
    There is no time, no distance ahead to continue
    The fixity of visions determined
    As God of emperor seizes thy Infinite grace
    Transcending mystic worlds and time

Rage and confusion...War for supremacy
Valuable insight producing effect
As he marches down the royal road
his entourage embraces
never again
The shock!
The awe!
The elation!

As Arrakis undergoes a ghostly shift
The lessons now learned
Capturing reality

As the long awaited sacrifice unfolds
The march of the tyrant will end.

    [Chorus]
Pochod Tyrana
Božský císař, zachránce zhýtralosti
Stupně jeho královské cesty vzhůru
Nadešel čas pro tyrana
Aby rozpoutal zlatou cestu
Lhůta jejich života minula

Odhalené stíny z jeho minulosti
Přijaté závazky vlastního života
Vzdálené ode všech smrtelných oči
Již nikdy tyrana
Děs, bázeň, euforie

[Sbor:]
    Není čas, není rozestup pokračovat vpřed
    Neměnnost vizí stanovena
    Protože Božský císař se zmocnil tvé nekonečné přízně
    Překračující mystické světy a čas

Hněv a zmatek ... válka o nadvládu
Cenné náhledy vytvářejí efekty
Protože on pochodují dolů po královské cestě
jeho doprovodem nezahrnuje
Již nikdy
Děs!
Bázeň!
Eufórii!

Protože Arrakis prodělává duchovní proměnu
Teď se učí lekce
Pochopení reality

Protože dlouho očekávaný oběť se rozvinula
Pochod tyrana skončí.

    [Sbor:]
Domů   Nahoru
Made by 
©  2001-2009 
Menu Poslední aktualizace: